OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W POLSTARTER P.H.U.P. LESZEK UZARCZYK

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KONTRAHENTÓW (KLIENTÓW I DOSTAWCÓW)

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest firma PolStarter P.U.H.P. Leszek Uzarczyk z siedzibą w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 125 (Numer NIP: 583-100-02-35, REGON 190205223), który gromadzi Państwa dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością sprzedaży produktów i usług.

 

Administrator na podstawie analizy wymagań oraz oceny zagrożeń podjął decyzję, że nie powołuje Inspektora Danych Osobowych.

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6. ust. 1 RODO w celu:

 • realizacji umowy/zamówienia,
 • prowadzenia działań marketingowych, w tym przedstawienia oferty sprzedaży,
 • dochodzenia wszelkich roszczeń z tytułu zawartych umów,
 • wypełniania obowiązków ciążących na administratorze według powszechnie obowiązującego prawa.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest na podstawie art. 6. ust. 1 RODO:

 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,
 • w celach marketingowych dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych,
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a także po jej zakończeniu do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności podatkowego oraz przepisów o rachunkowości. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

 

Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

 

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą:

 • pracownicy firmy PolStarter P.H.U.P Leszek Uzarczyk upoważnieni do przetwarzania danych na polecenie Administratora,
 • podmioty prowadzące działalność kurierską,
 • banki/instytucje finansowe w przypadku konieczności prowadzenia i zapewnienia rozliczeń,
 • podmioty zewnętrzne przetwarzające dane na polecenie administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych,
 • organy nadzorujące, organy władzy i inne osoby trzecie uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa w przypadku gdy wystąpią z żądaniem lub gdy jest to niezbędne dla realizacji obowiązków administratora nałożonych prawem.

 

Pani / Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli zajdzie potrzeba przekazania, przekazanie będzie dokonane wyłącznie na warunkach i w zakresie, na jaki zezwoli prawo.

 

Ponadto, informujemy, że ma Pani / Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

Aby skorzystać z powyższych praw i uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez PolStarter P.U.H.P. Leszek Uzarczyk może Pani / Pan kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: polstarter@polstarter.pl

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy kandydatów do pracy o zasadach przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji:

 • Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest firma PolStarter P.H.U.P. Leszek Uzarczyk z siedzibą w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 125 (Numer NIP: 583-100-02-35, REGON 190205223),
 • Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679 oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte, lub w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb kolejnych rekrutacji przechowywane będą przez okres 2 lat,
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie pracownicy PolStarter P.U.H.P. Leszek Uzarczyk, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
 • posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • Posiada Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych danych osobowych takich, jak: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia wynika z art. 221 Kodeksu pracy oraz innych przepisów prawa pracy. Jeżeli w zgłoszeniu rekrutacyjnym znajdą się  dodatkowe dane osobowe ponad te wskazane w przepisach prawa (np. nr telefonu, adres email, wizerunek, hobby, zainteresowania, stopień znajomości języków etc.), wówczas przetwarzanie takie danych osobowych zachodzi w oparciu o Pani / Pana zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Taką zgodę wyraża Pani / Pan wysyłając nam zgłoszenie rekrutacyjne za pośrednictwem np. portalu Pracuj.pl, pocztą elektroniczną lub tradycyjną. W przypadku gdy zbieramy dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Osoby zainteresowane wzięciem udziału w procesie rekrutacji prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zamieszczenie w treści zgłoszenia lub na CV następującej klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę PolStarter P.H.U.P. Leszek Uzarczyk z siedzibą w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 125 dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”
 • Pytania w sprawach dotyczących przetwarzania danych w procesie rekrutacji prosimy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: polstarter@polstarter.pl.

 

INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że na mocyart. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także na podstawie art. 222 Kodeksu pracy na terenie siedziby firmy PolStarter P.U.H.P. Leszek Uzarczyk w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 125 stosowany jest monitoring wizyjny przy użyciu urządzeń rejestrujących. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne tabliczki lub plakietki umieszczonej bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku) np. na drzwiach wejściowych, tablicy ogłoszeń.

 

Ponadto pragniemy poinformować, że:

 • Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest firma PolStarter P.U.H.P. Leszek Uzarczyk z siedzibą w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 125 (Numer NIP: 583-100-02-35, REGON 190205223),
 • Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz na terenie zarządzanym przez administratora danych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia administratora, pracowników i gości,
 • Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora w związku z prowadzeniem monitoringu oraz organom porządkowym i administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 24 godzin od dnia wizyty.

 

Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

 

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej, z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją. Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

 

Zgoda na przetwarzania podanie i przetwarzanie danych osobowych - wizerunku jest dobrowolna, natomiast jej brak może być związany z zakazem przebywania na terenie obiektu objętego monitoringiem,

 

Kontakt z Administratorem w sprawie monitoringu wizyjnego jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: polstarter@polstarter.pl.

Kontakt

Czas, by porozmawiać- dane kontaktowe

Adres siedziby
ul. Elbląska 125
80-718 Gdańsk

Produkcja Kwidzyn
Nowy Dwór 1
82-500 Kwidzyn

Magazyn
ul. Tczewska 24
83-000 Pruszcz Gdański

Adres e-mail
polstarter@polstarter.pl

Produkcja Gdańsk
pin

Produkcja Gdańsk

ul. Elbląska 125,

80-718 Gdańsk

pin

Produkcja Kwidzyn

Nowy Dwór 1,

82-500 Kwidzyn

pin

Magazyn

ul. Tczewska 24,

83-000 Pruszcz Gdański